Εταιρία Ελλήνων
Δικαστικών Λειτουργών
για την Δημοκρατία
και τις Ελευθερίες